Varausehdot

Nuohouspalveluita koskevat yleiset ehdot

Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Nuohouspalvelu Lähellä tuottavat ja järjestävät nuohouspalveluita asiakkailleen.

Takuu

Nuohouspalvelu lähellä ei myönnä nuohous työlle erillistä takuuta.
Tulisijan ja savuhormien käyttäjällä on vastuu käyttäjänä huolehtia, että tulisijat polttavat mahdollisimman kuivaa puuta tällöin lopputulos on puhtaat savukaasut ja nokeentuminen on mahdollisimman vähäistä.
Tulisijan vääränlainen käyttö, voi aiheuttaa vaaratilanteen (esim. nokipalo, tulipalo tai häkämyrkytyksen).


Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun asiakas ja nuohouksen palveluntarjoaja sopivat ajanvarauksesta. Sopimus syntyy myös tilanteissa, joissa asiakas on tehnyt varauksen sähköisiä kanavia pitkin itsenäisesti ja saanut vahvistuksen varauksestaan.


Nuohouspalvelu ja hinnat

Asiakas tilaa nuohouspalvelun haluamalleen määrälle tulisijoja. Ammatinharjoittajan ja Nuohouspalvelu Lähellä nuohouspalveluiden osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja, jotka löytyvät osoitteesta https://www.nuohouspalvelulahella.com/hinnasto/ suoritettavan nuohoustyön sisältö määritellään pelastuslain 60 §:n mukaisesti.


Asiakkaan osallistuminen

Asiakas edesauttaa nuohouspalvelun suorittamista. Asiakkaan on pyydettäessä annettava tietoja sellaisista seikoista, jotka nuohouksen palveluntarjoajan on otettava huomioon nuohouspalvelun suorituksessa. Nuohouspalvelun mahdollistamiseksi asiakkaan on siirrettävä suojaan tai suojattava sellaiset tavarat, jotka eivät saa joutua noen kanssa kosketukseen, viiden (5) metrin säteeltä nuohottavasta tulisijasta. Asiakkaan on varattava myös sanomalehteä tai vastaavaa materiaalia tulisijan eteen, johon nuohouksen palveluntarjoaja voi laskea työvälineensä likaamatta lattiapintoja.

Asiakkaan on varmistettava, että nuohouksen palveluntarjoajalla on turvallinen pääsy tarvittaviin tiloihin nuohouspalvelun suorittamiseksi.

Asiakkaan tulee varmistaa, että kiinteistöissä tai tiloissa ei ole vaaraa tai häiriötä aiheuttavia lemmikkejä vapaana tai muita olosuhteita, jotka aiheuttaisivat nuohouksen palveluntarjoajalle vaaraa tai haittaisivat nuohouspalvelun suorittamista. Nuohouksen palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa nuohouspalvelun suoritus, jos hänellä on riittävä syy uskoa, että nuohouspalvelun suorittaminen olisi vaaraksi terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle.

Mikäli nuohouspalvelua ei voida suorittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, nuohouspalvelu Lähellä veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.


Peruutus, este ja viivästys

Nuohouksen palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa käyttämätön nuohousaika ja Nuohouspalvelu asiakkaalta, ellei nuohousaikaa ole peruutettu viimeistään 24 tuntia ennen sovittua ajankohtaa. Nuohousaika katsotaan käyttämättömäksi, jos asiakas ei ole paikalla sovitussa kohteessa, häntä ei tavoiteta puhelimitse nuohouksen ajankohtana, nuohousta ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa asiakkaan antamien virheellisten tietojen vuoksi, tai nuohousta ei voida suorittaa turvallisesti.

Nuohouksen palveluntarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan nuohousta, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa.

Nuohouksen palveluntarjoaja ei ole velvollinen aloittamaan nuohousta, mikäli se havaitsee sellaisia vakavia puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen.

Nuohouksen palveluntarjoaja pyrkii suorittamaan nuohouspalvelun sovittuna aikana, mutta johtuen työn luonteesta, sovittua aikaa ei voida taata. Jos nuohouksen palveluntarjoaja on myöhässä yli 60 minuuttia, asiakkaalla on oikeus perua nuohousaika ilmoittamalla siitä nuohouksen palveluntarjoajalle.


Maksuehto

Nuohouspalvelu Lähellä perii palkkion ammatinharjoittajalle. Nuohouspalvelu Lähellä laskuttaa palkkion sähköpostitse tai postipaperilla lähetettävällä laskulla. Maksuaika on 14 vuorokautta. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron, sekä muistutus- ja perintäkulut.


Huomautukset ja puutteet

Asiakkaalla on oikeus esittää huomautus nuohouspalvelusta kohtuullisessa ajassa tai enintään viisi vuorokautta nuohouspalvelun suorituksen jälkeen. Mahdolliset huomautukset on tehtävä viipymättä kirjallisesti Nuohouspalvelu Lähellä postiosoitteeseen tai sähköpostia käyttäen. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja todistusaineistot (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai nuohouspalvelun puutteista.

Nuohouspalvelu voi olla puutteellinen, mikäli sitä ei suoriteta siten kuin pelastuslaissa on määritelty. Nuohouspalvelu ei ole kuitenkaan puutteellinen, mikäli poikkeama johtuu asiakkaasta, esimerkiksi asiakkaan osallistumattomuudesta. Jos asiakas haluaa reklamoida nuohouspalvelun puutteista, hänen tulee ilmoittaa siitä Nuohouspalvelu Lähellä kohtuullisessa ajassa tai viimeistään viiden vuorokauden kuluttua siitä, kun hän huomasi mahdollisen puutteen tai hänen olisi pitänyt huomata puute. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja todistusaineistot (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai nuohouspalvelun puutteista. Jos nuohouspalvelun suorituksessa on selkeästi puutteita, asiakas voi vaatia kyseisen puutteellisuuden korjaamista, hinnanalennusta tai kaupan purkua. Mikäli nuohouspalvelussa todetaan puutteita, nuohouksen palveluntarjoajalla on oikeus korjata puutteet, mikäli se on tehtävissä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin resurssein. Korjauksesta vastaa yksin nuohouksen palveluntarjoaja. Jos nuohouksen palveluntarjoaja ei pysty korjaamaan puutteita, se voi antaa vastaavan hinnanalennuksen seuraavasta nuohouspalvelusta. Mikäli todetaan, että nuohouspalvelun suorituksessa ei ole puutteita, asiakkaalta voidaan veloittaa asiasta aiheutuneet kulut.


Ylivoimainen este

Nuohouksen palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat nuohouksen palveluntarjoajasta riippumattomista syistä.


Vastuun rajoitus

Asiakas voi vaatia korvausta nuohouspalvelun virheen aiheuttamasta vahingosta. Edellä lausuttu ei kuitenkaan päde, mikäli vahinko todistettavasti on aiheutunut esteestä, johon nuohouksen palveluntarjoaja ei ole voinut vaikuttaa tai kohtuudella ennakoida tai jonka seurauksia se ei ole voinut kohtuudella ehkäistä tai välttää. Nuohouksen palveluntarjoaja ottaa ja pitää voimassa omalla kustannuksellaan riittävän yritystoiminnan vastuuvakuutuksen hyvämaineiselta vakuutusyhtiöltä siten, että vakuutus kattaa tämän sopimuksen mukaiset vastuut. Yhtiön kumulatiivinen kokonaisvastuu tämän sopimuksen osalta vahingonkorvauksen perusteesta riippumatta on enintään mainitun vastuuvakuutuksen suuruinen.


Riitojen ratkaiseminen

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan kaikki mahdolliset näihin yleisiin ehtoihin tai niihin liittyviin sopimuksiin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty sopimaan kiistaa tai vaatimusta, kummallakin osapuolella on oikeus turvautua oikeustoimiin jäljempänä esitetyn mukaisesti kiistan lopulliseksi ratkaisemiseksi. Kaikki tästä sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai voimassaolosta aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset ratkaistaan sovittelumenettelyssä Oulun käräjäoikeudessa. Kirjoita tekstisi tähän...